Panduan Dzikrullah

Panduan Dzikrullah

Sabtu, 24 Oktober 2015

Bab 20_C_BEBERAPA THAREKAT DZIKIR

ALMAQOMURROBI’U MINHA LINAFSIL MUTHMAINAH
Adapun maqom yang ke Empat dari padanya bagi nafsil mutmainah
Dan rupanya itu abyadhu (putih)
Dan alamnya itu alam lahut (haqeqatul muhammadiyah)
Dan waridnya itu pada sirr tempatnya itu pada pihak dada kiri cenderung qodar dua   jari diatas susu kiri
Dan nama yang didzikirnya disitu oleh yang mempunyai ini maqom yaitu (hayyun) didzikirkannya  (yaa hayyun -yaa hayyun–yaa hayyun)
Dan bilangan dzikirnya adalah ( 20092 x )
 
 
Yaa hayyun (3x) ahyini hayaatan thoyyibatan–wasqini min syarobi mahabbataka aghdabahu  waatbabahu–ilahi haqqia hayati bika (yaa hayyun-yaa hayyun–yaa hayyun) ilahi ahyi ruuhi bika hayatan wamnah sirri bika filkhadaratisy syuhudiyyati wathlit wamlaa qolbi  bilma’arifir robbaniyyati . wathlit lisani bil’uluumil laduniyyati 
(yaa hayyun–yaa hayyun – yaa hayyun) birohmatika yaarhamarrohimin .
Artinya : wahai tuhan yang maha hgidup . hidupkanlah hamba akan kehidupan yang baik dan kucurkanlah dari minumnya kecintaan engkau tawarnya maupun manisnya . wahai tuhanku tahqiqkanlah kehidupanku serta engkau wahai yang maha hidup . wahai tuhanku hidupkanlah jiwaku serta engkau akan kehidupan yang abadi dan lagi limpahkan rahasia hamba beserta engkau didalam segala khadirat.
Syuhudiyah . dan penuhilah matiku dengan pengertian / pengenalan ingatan yang bangsa ketuhanan dan lancarkanlah lidah hamba dengan segala ilmu –ilmu yang bangsa
laduniyah . wahai tuhan yang maha hidup dengan rahmat engkau jua . wahai tuhanku yang maha pemurah lagi maha pengasih .
Dan pada ini maqom yang dijalankan ma’allahi ( serta allah ) yaitu perjalanan dengan memandang segala asma allah dan shifat allah serta allah dan khadirnya 
 
 
Karena firman allah :  Wahuwa ma’akum ainama kuntum
Artinya : dan dzat allah beserta dinama saja kamu berada.
 
 
Dan lagi mengingat sabda nabi besar muhammad s.a.w
Al-ikhsanu anta’budallahu kaannaka syarohu faillam takun tarohu fainnahu yaroka.
Artinya : ikhsan itu adalah bahwa engkau (mengabdi kepada allah) seolah–olah keadaanmu (melihat allah) maka manakala keadaanmu (melihat dzatullah) maka sadarilah bahwa sesungguhnya (allah melihat kamu)
 
 
Serta pula menilik  firman allah : wanahnu aqrobu ilaihi min hablil wariid.
Artinya  : dan kami allah terlebih hampir kepadanya (makhluq) dari pada urat nadinya. / leher (q .16) 
AL’MAQOMUL KHOMISU MINHA LINAFSILRODHIYAH
Adapun maqom yang kelima dari padanya baginafsu rodhiyah .
Dan rupanya itu (hijau)
Dan lalamnya itu  ‘alam haqeqat
Dan tempatnya itu pada sirru – sirri kulli jasadi
Dan waridnya itu ma’rifat
Dan nama yang didzkirkannya disitu oleh yang mempunyai ini maqom yaitu  (wahidu) didzkirkannya (yaa wahidu)
Dengan bilangan dzikirnya itu ( 93420 x ) dan tawajuhnya adalah :
 
 
Bismillahirrohmanirrohiim .yaa wahidu  (3 x) ilahi antal maujudu ij’alni maujudan wahdaniyyatika muayyadan bisyuhudi qurbi ansika . yaa wahidu (3 x) ilahi antal maujudu fii dzatika biuluhiyatika . yaa wahidu (3 x)
Artinya : wahai tuhanku yang maha Esa, yaa tuhanku engkau yang maujud, jadikanlah hamba maujud dengan nuur cahya keesaanmu yang membawa kenyataan zhohir menghampiri kesukaan engkau wahai yang maha Esa. Yaa tuhanku engkaulah yang maujud pada dzat engkau beserta ketuhanan engkau wahai yang maha Esa.
Dan pada ini maqom yang dijalankan fillahi (pada allah) yaitu keadaan bagi hamba tajalli oleh tuhannya sebagai tajalli dengan memusatkan kebanyakan asmanya dan shifatnya yang kepujian yang besertanya. Dan bilangan segala tajalli yang dzatiyah itu yang ditajalikan baginya yang tiadalah dengan sekiranya dzatnya maka bahwasanya baginya yang Esa,( tashorofu ) yang mutlaq tetapi bilangan rupa seakan bagi yang menilik pada yang Esa didalam cermian . 

AL’ MAQOMUS SADISU MINHA LINAFSIL MARDIYAH

Adapun maqom yang keenam dari padanya bagi nafsil mardiyah
Dan rupanya / cahyanya itu aswad (hitam)
Dan alamnya itu alam syahadah (alam ajsam)
Dan tempatnya itu pada khofi yakni didalam dada pihak kanan qodar dua jari dia
Atas susu kanan
Dan nama yang didzkirkan adalah (‘azizu) didzikirkan (yaa ‘azizu)
Dan bilangannya (74644 x) dan tawajuhnya itu,
Bismillahirrohmanirrohiim: yaa ‘azizu (3x)  ‘azizinii biqurbika . waj’alni min ‘ibadikal ‘aziini (3x) ilahil ‘aziizinii bi’azzatika vaj’alnii makruuman ya’azizu birohmatika yaa arhamarrohimiin. 
 
 
Artinya : wahai tuhanku yang maha mulya. Mulyakanlah hama ini dengan berhampir kepada engkau dan jadikanlah hamba dari golongan hamba-hambamu yang mendapat kemulyaan–yaa tuhanku mulyakanlah hamba dengan kemulyaan engkau wahai yang maha mulya dan jadikanlah hamba sebagai memperbuat pekerjaan-pekerjaan kemulyaan dengan rahmatmu–wahai tuhan yang maha pengasih maha penyayang.
Dan pada maqom ini yang dijalankan minallahi (dari allah) yaitu (ruju’) atas jalan yang diridhoi kepada maqom : fiiqi watukmili walirsyadi . (maqom yang mendapat terangnya kejelasan yang selalu disempurnakan dan tunjukan dengan kelurusan.
Bersamung ke _20_D

Tidak ada komentar:

Posting Komentar